Opłaty

W skład opłaty za przedszkole wchodzą następujące składniki:

 1. opłata za pobyt
 2. żywienie
 3. rada rodziców,
 4. opłaty jednorazowe

Wszelkie informacje związane z opłatami za przedszkole są wywieszane na tablicy ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej.

Informacja o wysokości opłat obliczana jest na podstawie składanych w przedszkolu deklaracji oraz frekwencji dziecka.

Prosimy o terminowe uiszczanie należności ( do 15 dnia każdego miesiąca).

1. Opłata za pobyt

Szczegółowe przepisy regulujące nowy system opłat:

 • Statut Przedszkola w Bojanowie.

2. Żywienie

Opłata pobierana jest z góry za cały miesiąc. W przypadku nieobecności dziecka, opłata ulega zwrotowi w miesiącu następnym.

W roku szkolnym 2016/2017 za każdy dzień pobytu dziecka spożywającego:

śniadanie + II śniadanie + obiad  należy uiścić opłatę w wysokości 5 

3. Rada rodziców

Wysokość kwoty wpłacanej comiesięcznie na radę rodziców jest ustalana przez rodziców na pierwszym ogólnym zebraniu organizacyjnym. Na rok szkolny 2016/2017 ustalono kwotę w wysokości 15 zł.

Z funduszu Rady Rodziców opłacamy m.in.

 • teatrzyki i imprezy okolicznościowe,
 • upominki i prezenty okazjonalne dla dzieci
 • prezenty dla dzieci kończących edukację w przedszkolu
 • zakup dodatkowego wyposażenia do zabaw dla dzieci,
 • materiały do dekoracji, zabawki, pomoce do sal i ogrodu,
 • wycieczki organizowane dla dzieci
 • organizacja festynu rodzinnego

O sposobie wydatkowania tego funduszu decydują przedstawiciele grup w Radzie Rodziców.

4. Opłaty jednorazowe

W przypadku opłacenia ubezpieczenia dziecka lub zakupu kart pracy, będziemy prosili rodziców o uiszczenie dodatkowej opłaty. Zostanie pobrana tylko raz i będzie w całości przeznaczona na określony cel.

Przedszkole

Przedszkole im. Misia Uszatka w Bojanowie

Oddział przedszkolny na ul. Drzymały

Oddział przedszkolny Gościejewice

Lata pracy potwierdzały coraz oczywiściej, że dzieci zasługują na szacunek, zaufanie i życzliwość, że miło z nimi w pogodnej atmosferze łagodnych odczuwań, wesołego śmiechu, rześkich pierwszych wysiłków i zdziwień, czystych, jasnych, kochanych radości, że praca raźna, owocna i piękna. Janusz Korczak