Historia Przedszkola im. Misia Uszatka w Bojanowie

W Bojanowie tradycje wychowania przedszkolnego sięgają czasów przedwojennych.

Już w 1930r. istniała ochronka prowadzona przez świeckie ochroniarki – Panią I. Żak a później Panią A. Juskowiak i nosiła ona nazwę: Towarzystwa Pań Miłosierdzia Św. Wincentego a´Paulo. W  tym  czasie do ochronki uczęszczało 27 dzieci (9 chłopców i 18 dziewcząt). W roku 1935 sprowadzono do Bojanowa siostry zakonne. Od tej pory one objęły opiekę nad ochronką, która została przeniesiona do budynku zajmowanego przez siostry. Prowadziły one ochronkę do chwili wybuchu II wojny światowej. W tym czasie pracowała w ochronce siostra M. Gemma i siostra R. Świniarska. Dnia 5.III.1935 r. przyjęto do realizacji statut przedszkola, w którym mowa jest między innymi: „Do przedszkola przyjmuje się dzieci, które ukończyły 3 rok życia, a nie osiągnęły jeszcze wieku obowiązku szkolnego, którym właściwe władze obowiązek ten odroczyły. Do programu zajęć wchodzą: ćwiczenia oddechowe, śpiew, gry i zabawy ruchowe, gimnastyka rytmiczna, ćwiczenia we władaniu mową, ćwiczenia w obserwowaniu przedmiotów i zjawisk, pogadanki i ćwiczenia mające na celu wpajanie pierwszych zasad moralnych oraz budzenie i pielęgnowanie uczuć religijnych, społecznych i humanistycznych. Dzieci uczęszczające do przedszkola mogą dzielić się na grupy stosownie do wieku i stopnia rozwoju umysłowego”.

W czasie okupacji Niemcy po odpowiedniej przebudowie założyli tu tzw. „KINDERGARTEN” dla dzieci berlińskich. Po okupacji w 1945 r. w tym budynku zostało zorganizowane przedszkole parafialne „Caritas”, prowadzone przez siostry zakonne. Początkowo był to jeden oddział, a w miarę powiększania się liczby dzieci utworzono drugi oddział. Oprócz kierowniczki siostry K. Michalak pracowała tez wychowawczyni H. Łuczkiewicz, a od 1959 r. siostra A. Domzalicka. Zorganizowane tuż po wojnie przedszkole w Bojanowie najpierw parafialne, zostało w 1950 r. przejęte przez Zrzeszenie „Caritas” (Min. Oświaty Nr II WP 5302/50). W gestii tego zrzeszenia znajdowało się ono aż do 26.II.1962r., kiedy przejęcia przedszkola dokonało Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego i od tego czasu działa jako Państwowe Przedszkole. Obowiązki kierowniczki objęła G. Andrzejewska. W przedszkolu prężnie działały trzy oddziały. Jako wychowawczynie pracowały w tym okresie:  B. Dorosz, K. Łuć, B. Majchrowicz, J. Pawłowska, M. Pietrzak, B. Trzcińska. We wrześniu 1965 r. obowiązki kierowniczki objęła B. Giezek. Przedszkole dalej posiadało trzy oddziały. Na rok szkolny 1965/66 przyjęto 95 dzieci, w tym 40 na 9 godzin i 55 na 5 godzin. W 1973 r. funkcję dyrektora przedszkola objęła Danuta Waloszek, po niej w 1979 r, Barbara Liberska. Od 1985 r. placówkę prowadziła Aleksandra Helińska, która w 2012 r. zakończyła pracę przejściem na emeryturę. Od 01 września 2012 r. funkcję dyrektora pełni Agnieszka Sikora.

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Bojanowo. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu – Delegatura w Lesznie. Przedszkole to placówka funkcjonująca w liczbie siedmiu oddziałów, w tym trzy w głównym budynku przedszkola na ul. Dąbrowskiego 10,dwa w budynku Szkoły Podstawowej na  ul. Drzymały oraz jeden w budynku Szkoły Podstawowej w Gościejewicach,  czynne w godzinach od 6.30 – 16.30 – zgodnie z potrzebami środowiska. Wychodzimy również  naprzeciw potrzebom dzieci niepełnosprawnych, włączając je w życie placówki. Obecnie do  przedszkola uczęszcza ponad 130 wychowanków (3, 4, 5, 6 letnich) w tym czworo dzieci niepełnosprawnych.

Przedszkole

Przedszkole im. Misia Uszatka w Bojanowie

Oddział przedszkolny na ul. Drzymały

Oddział przedszkolny Gościejewice

Lata pracy potwierdzały coraz oczywiściej, że dzieci zasługują na szacunek, zaufanie i życzliwość, że miło z nimi w pogodnej atmosferze łagodnych odczuwań, wesołego śmiechu, rześkich pierwszych wysiłków i zdziwień, czystych, jasnych, kochanych radości, że praca raźna, owocna i piękna. Janusz Korczak